Pravila o zaštiti privatnosti

Pravila o zaštiti privatnosti

U kompaniji AC Marca želimo pratiti osobe u njihovom svakodnevnom životu, unapred pripremajući i odgovarajući na njihove potrebe kako bi im poboljšali kvalitet života našim proizvodima i uslugama. 

Našim se Pravilima o zaštiti privatnosti obavezujemo da ćemo zaštititi lične podatke naših korisnika. Isto tako, trudimo se uvesti poboljšanja u našoj kontroli, pružajući našim korisnicima bolju zaštitu njihovih ličnih podataka.

U skladu sa odredbama Opšte uredbe o zaštiti podataka Evropske Unije (u daljem tekstu „OUZP”), želimo vas obavestiti o našim Pravilima o zaštiti privatnosti.

Barselona (Španija), 25. maja, 2018. Grupa AC Marca, S.L.

Sadržaj

1. Odgovorni subjekt

Lične podatke nadzire GRUPO AC MARCA, S.L., sa identifikacijskim poreskim brojem B-61.711.503 i sedištem na adresi Av. Carrilet, 293-297, 08907 L'Hospitalet de Llobregat (Barselona), Španija, matično trgovačko društvo poslovne grupacije AC Marca. 

AC Marca smatra se GRUPO AC MARCA, S.L. kao i svako drugo trgovačko društvo koje je direktno ili indirektno pod njegovom upravom.

Prema tome, Pravila o zaštiti privatnosti primenjuju se na lične podatke koje prikupljaju društva AC Marca u vezi sa njihovim proizvodima i uslugama.

2. Primaoci

AC Marca deli lične podatke unutar kompanije i sa trećim stranama kojima je potreban pristup tim podacima, na primer, posebnim spoljnim pružaocima usluga ili na zahtev za ispunjavanje zakonskih obaveza.

3. Lični podaci koje prikuplja AC Marca

Prikupljanje ličnih podataka sprovodi se za svrhu pružanja usluga koje nudimo svim našim korisnicima.

Lični podaci naših korisnika prikupljeni su na dva načina prikupljanja podataka: 

  1. Podaci koje pruža sam korisnik preko formulara: na primer, podaci za kontakt (ime, prezime, imejl, adresa
  2. Podaci prikupljeni kroz usluge kompanije AC Marca: mogu se prikupljati podaci o tome koje se specifične usluge koriste i na koji način su korišćene.

4. Svrha obrade podataka

Lični podaci prikupljeni preko naših usluga obrađuju se za svrhu pružanja, održavanja, zaštite i poboljšanja usluga, kao i razvoja novih usluga i osiguranja zaštite našim korisnicima i preduzećima u okviru AC Marca. 

U skladu sa odredbama OUZP-a, zahtevom za ispunjavanje obrasca kojim se prikupljaju lični podaci, korisnika će biti obavešten o primaocu podatka, nameni za koju se obrađuju podaci i o pravima korisnika na ostvarenje pojedinačnih prava. Prikupljeni lični podaci će se obrađivati za svrhe koje su naznačila preduzeća AC Marca, uz potpunu i slobodnu suglasnost korisnika u svakom trenutku.

5. Čuvanje ličnih podataka

Lični podaci neće se čuvati duže nego što je potrebno za namenu za koju su prikupljeni i za koju se obrađuju, a u svakom momentu sledeći načela o ograničenju čuvanja podataka ili sve dok korisnik ne zatraži njihovo brisanje, a uvek tokom perioda koji nalažu zakonski propisi.

6. Pravni temelj

Pravni temelj za obradu ličnih podataka počiva na izričitom pristanku korisnika koji daje preduzećima u sklopu kompanije AC Marca za legitimne svrhe naznačene u svakom pojedinom slučaju.

7. Mere bezbednosti i kontrola pristupa

AC Marca je usvojila sve potrebne tehničke i organizacijske mere kojima se garantuje bezbednost i nepovredivost obrade ličnih podataka, kao i mere za sprečavanje gubitka, izmene i/ili pristupa neovlaštenim trećim stranama. 

Veb-sajtovi AC Marca koriste prihvaćene tehnike za sigurnost podataka poput zaštite (firewall), postupaka za nadzor pristupa i kriptografskih mehanizama, sve u cilju prevencije neovlaštenog pristupa podacima.

U navedene svrhe, korisnik prihvata da AC Marca prikuplja podatke za postupak provere autentičnosti. 

8. Prava korisnika

Korisnici imaju pravo da ih AC Marca obavesti o obradi njihovih ličnih podataka. 

Takođe, korisnici imaju pravo pristupa svojim ličnim podacima, kao i pravo na ispravak netačnih podataka ili zahtev za njihovo brisanje, između ostalog, ako ti podaci više nisu potrebni za namene za koje su izvorno prikupljeni ili obrađeni.

U određenim okolnostima, korisnik može zatražiti ograničenje svojih ličnih podataka i u tom će se slučaju podaci čuvati samo za ostvarivanje ili odbranu pravnih zahteva, te takođe korisnik ima pravo prigovora na obradu svojih podataka. U tom slučaju, AC Marca će prekinuti sa obradom podataka, osim ako postoji uverljiv pravni osnov, ili radi ostvarenja ili odbrane pravnih zahteva.

Isto tako, korisnici mogu da ostvare svoje pravo na prenosivost podataka, mogu povući svoju saglasnost u svakom trenutku, a da to ne utiče na zakonitost obrade koja se temelji na saglasnosti koju su dali pre povlačenja iste.

Korisnik može da ostvari sva prethodno spomenuta lična prava preko imejla upućenog na dpo@acmarca.com, koji u zahtevu navodi sledeće podatke: Ime i prezime, imejl adresa, kojim su putem pruženi lični podaci.

9. Deca

AC Marca ne prikuplja lične podatke o deci bez odobrenja osobe koja ima roditeljsko staranje nad detetom. 

U slučaju da su maloletne osobe predale svoje lične podatke putem ovog veb-sajta, AC Marca ne smatra se odgovornom jer su svi obrasci namenjeni isključivo odraslim osobama.

10. Obaveza kompanije AC Marca

Obavezno je pružanje svih podataka koji su zatraženi na veb-sajtu AC Marca, jer to je potrebno za pružanje najboljih mogućih usluga korisniku. U slučaju da se ne pruže navedeni podaci, AC Marca ne garantuje da će se sve informacije i pružene usluge u potpunosti moći prilagoditi potrebama korisnika. 

AC Marca ne ograničava prava koja pripadaju korisnicima u skladu sa ovim Pravilima o zaštiti privatnosti bez njihove izričite saglasnosti.